Şirket Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası

MTE YAPI TİCARET A.Ş. ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 

1. VERİ GİZLİLİĞİ TAAHHÜDÜ
 MTE YAPI TİCARET A.Ş. (‘Şirket’), bünyesinde bulunan Kişisel Veriler bakımından işbu Politikaya ve Politikaya bağlı olarak uygulanacak prosedürlere uygun davranmayı taahhüt eder. 
2. POLİTİKANIN AMACI İşbu politikanın amacı, Şirket faaliyetlerine ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘KVKK’) kapsamında, kişisel verilerin korunmasına yönelik yöntem ve süreçlere ilişkin esasları belirlemektir. 
3. POLİTİKANIN KAPSAMI Şirket çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel veriler bu Politika kapsamında olup Şirketin sahip olduğu ya da Şirketçe yönetilen kişisel verilerin işlendiği tüm kayıt ortamları ve kişisel veri işlenmesine yönelik faaliyetlerde bu Politika uygulanır. İşbu Politika, KVKK ve ilgili mevzuat gerektirmesi halinde yahut Şirketin Veri Sorumlusu Temsilcisi yahut yönetimin gerekli gördüğü hallerde, kanuni yükümlülükleri gözetmek koşuluyla zaman zaman değiştirilebilir.

TANIMLAR 

Alıcı Grubu : Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini
Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini
Çalışan : Şirket personelini
Kişisel Verilerin Silinmesi: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi : Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesini
Kişisel Veri İşleme Envanteri : Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirdikleri kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri
Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
Periyodik İmha : Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’ sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi
Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi
Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi
Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi :  Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi
VERBİS : Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
Açık Rıza : Kişisel Veri Sahiplerinin verilerinin işlenmesine dair bilgilendirilmeye dayalı olarak ve herhangi bir koşula bağlı olmaksızın, özgür iradeleriyle açıkladıkları rızayı
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi
Özel Nitelikli Kişisel Veri :  Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,  
Kanun : 07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,  
Yönetmelik : 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmeliği
Kurul :  Kişisel Verileri Koruma Kurulunu 
Kayıt ortamı : Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı,  
Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası : www.mteyapi.com.tr adresinden ulaşılabilecek, Şirket elinde bulunan kişisel verilerin yönetilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen politikayı ifade eder. 

KİŞİSEL VERİ İŞLENMESİ İLKELERİ  

5.1. Kişisel Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygunluk Olarak İşlenmesi
Kişisel Veriler, Şirket tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve ölçülülük esasına dayalı olarak işlenir. Ölçülülük esası ile kastedilen, şirket faaliyetleri için gerektiği kadar kişisel verinin, gerekli olan süre boyunca işlenmesidir.
5.2. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Olması için Gerekli Önlemlerin Alınması
Şirket, Kişisel Verilerin eksiksiz, doğru ve güncel olması için her türlü gerekli önlemleri alır ve Veri Sahibinin Kişisel Verilere yönelik değişiklik talep etmesi durumunda ilgili Kişisel Verileri günceller.   
5.3. Kişisel Verilerin Belirli, Meşru ve Açık Amaçlar Doğrultusunda İşlenmesi 
Kişisel Verilerin işlenmesinden önce Şirket tarafından Kişisel Verilerin hangi amaçla işleneceği belirlenir. Bu kapsamda, Veri Sahibi KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında aydınlatılır ve gereken hallerde Açık Rızaları alınır. 
5.4. Kişisel Verilerin İslendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü̈ Olması
Şirket, Kişisel Verileri, Veri Sahibinden alınan Açık Rıza kapsamındaki amaç doğrultusunda ve bununla bağlantılı olacak şekilde sınırlayarak ölçülülük esasına uygun olarak işler.  
5.5. Kişisel Verilerin Gerektiği Kadar Muhafaza Edilmesi ve Silinmesi 
5.5.1. Şirket, Kişisel Verileri işlenme amacına uygun olarak şirket faaliyetleri için gerektiği kadar ve ayrıca kanun, yönetmelik vb tüm yasal mevzuat kapsamında sorumluluğunun bulunduğu, hak sahipliğinin ispatı amacı ile korunması gerektiği süre kadar muhafaza eder. 
5.5.2. Kişisel Veri İşleme amacının gerektirdiği süre sona erdikten sonra Kişisel Veriler silinir, imha edilir veya anonim hale getirilir. İşbu halde, Şirketin Kişisel Verileri aktardığı 3. Kişilerin de Kişisel Verileri Silmesi, Yok Etmesi yahut Anonim Hale Getirmesi için gerekli bildirimler yapılır. 
5.5.3. Silme, Yok Etme ve Anonim Hale Getirme süreçlerinin işletilmesinden Veri Sorumlusu Temsilcisi sorumludur. Bu kapsamda gerekli prosedür Veri Sorumlusu Temsilcisi tarafından oluşturulur.  

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANDIĞI ORTAMLAR 

Şirket nezdinde saklanan kişisel veriler, ilgili verinin niteliğine ve hukuki yükümlülüklerimize uygun bir kayıt ortamında tutulur. Kişisel verilerin saklanması için kullanılan kayıt ortamları genel itibariyle aşağıda sayılanlardır. Ancak, bir kısım veriler sahip oldukları özel nitelikler ya da hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle burada gösterilen ortamlardan farklı bir ortamda tutulabilir. Şirket her halükârda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na uygun olarak işlemek ve korumaktadır. 

a) Matbu ortamlar : Verilerin kâğıt, film veya mikrofilmler vb dijital olmayan

ortamda temin edilerek saklandığı veya işlendiği ortamlar.

b) Yerel dijital ortamlar :Şirket bünyesinde yer alan bilgisayarlar, sunucular, sabit ya da

taşınabilir, optik diskler gibi sair dijital ortamlar. 

c) Bulut ortamlar : Şirket bünyesinde yer almamakla birlikte, Şirketin

kullanımında olan, kriptografik yöntemlerle şifrelenmiş

internet tabanlı sistemlerin kullanıldığı ortamlardır. 

6.1. ORTAMLARIN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI 

 Şirket, kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için ilgili kişisel veri ile tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşbu tedbirler, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, ilgili kişisel verinin ve tutulduğu ortamın niteliğine uygun düştüğü ölçüde aşağıdaki idari ve teknik tedbirleri kapsar.

6.1.1. Teknik Tedbirler

Şirket, kişisel verilerin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki teknik tedbirleri almaktadır: 

 - Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir. 

- Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.

- Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır. Kişisel veri saklama ve imha politikasına uygun olarak silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemleri periyodik olarak uygulanmaktadır. 

 - Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır. 

 - Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır. 

 - Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır. 

 - Hukuka aykırı işlemeyi önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirler alınmaktadır. 

 - Erişim yetki ve rol dağılımları için prosedürler oluşturulmakta ve uygulanmaktadır. 

 - Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.

 - Yetki matrisi yapılmaktadır. 

 - Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır. 

 - Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır. 

 - Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır. 

 - Güvenlik duvarları kullanılmaktadır. 

 - Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi yapılmaktadır. 

 - Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır. 

 - Anahtar yönetimi uygulanmaktadır. 

 - Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanmaktadır. 

 - Verilere uzaktan erişim gerektiğinde kimlik doğrulama sistemi uygulanmaktadır. 

 - Verilere bir yazılım aracılığı ile erişildiğinde bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır. 

 - Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerektiğinde şifreli olarak kurumsal e-posta adresi veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılmaktadır. 

 - Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortam için yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır. 

 - Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortama yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir

 Periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.


6.1.2. İdari Tedbirler 

Şirket, kişisel verilerin ve verinin tutulduğu ortamın niteliklerine uygun olarak aşağıdaki İdari tedbirleri almaktadır: 
- Çalışanlar için çalışanların niteliği ve teknik bilgi/becerisinin geliştirilmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi, kişisel verilere hukuka aykırı erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri ve ilgili mevzuatlar hakkında aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır. 
- Çalışanlar için veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemeleri mevcuttur. 
- Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır. 
- Saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmıştır.
- Kişisel veri işlemeye başlamadan önce, ilgili kişileri aydınlatma ve açık rızalarını alma yükümlülükleri yerine getirilmektedir. 
- Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır. 
- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir politika ve prosedürün belirlenmektedir. 
- Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmektedir.
- Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak belirlenmektedir. 
- Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir. 
- Periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır. 
- VERBİS kaydı yapılmaktadır.
7. KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI
7.1. Saklama Nedenleri
Şirket bünyesinde saklanan ve işlenen kişisel verilere ilişkin amaç ve nedenler;
- İşveren olarak iş sözleşmelerinden ve mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerin yerine
getirilmesi,
- SGK, İşkur ve diğer resmi ve yetkili mercilerin taleplerinin yerine getirilmesi,
- İşyeri güvenliğinin sağlanması,
- Mesai saatlerinin takibinin yapılması,
- Ürün satım sözleşmelerinden ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi
- Müşteri ilişkileri faaliyetlerinin yürütülmesi 
7.2. İmha Nedenleri
Şirket bünyesinde bulunan kişisel veriler ilgili kişinin talebi halinde ya da Kanun’un 5’nci ve 6’ncı
maddelerinde sayılan nedenlerin ortadan kalkması halinde resen işbu imha politikası uyarınca silinir,
yok edilir veya anonim hale getirilir. Bu nedenler;
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
- Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, 
7.3. İmha Yöntemleri
Şirket, Kanuna ve sair mevzuat ile Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak
sakladığı kişisel verileri, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ilgili
kişinin talebi doğrultusunda ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen süreler
içinde re’ sen siler, yok eder veya anonim hale getirir. Şirket tarafından en çok kullanılan imha
yöntemleri aşağıdaki gibidir: 
7.3. 1.Silme Yöntemleri 
Karartma : Matbu ortamda bulunan kişisel veriler karartma yöntemi kullanılarak silinir. Karartma işlemi, ilgili evrak üzerindeki kişisel verilerin, mümkün olan durumlarda kesilmesi, mümkün olmayan durumlarda ise geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep gibi usuller kullanılarak görünemez hale getirilmesi şeklinde yapılır  
Bulut ve Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Silme Yöntemleri  
Yazılımdan güvenli olarak silme : Bulut ortamda ya da yerel dijital ortamlarda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz. 
Merkezi sunucudan güvenli olarak silme : Merkezi sunucuda yer alan ofis dosyaları dosyanın işletim sistemindeki silme komutu ile silinir veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim hakları kaldırılır. 
Taşınabilir medyadan güvenli olarak silme :Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler Flash tabanlı saklama ortamlarındaki kişisel veriler şifreli olarak saklanmakta ve bu ortamlara uygun yazılımlarla silinmektedir. 
Veri tabanlarından güvenli olarak silme : Veri Tabanları Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmektedir. 
7.3.2. Yok Etme Yöntemleri
Matbu Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri  
Fiziksel yok etme : Matbu ortamda tutulan belgeler evrak imha makineleri ile tekrar bir araya getirilemeyecek şekilde yok edilir.
Yerel Dijital Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri  
Fiziksel yok etme : Kişisel veri barındıran optik ve manyetik medyanın eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemidir. Optik veya manyetik medyayı eritmek, yakmak, toz haline getirmek ya da bir metal öğütücüden geçirmek gibi işlemlerle verilerin erişilmez kılınması sağlanır. 
Bulut Ortamda Tutulan Kişisel Veriler İçin Yok Etme Yöntemleri  
Yazılımdan güvenli olarak silme : Bulut ortamda tutulan kişisel veriler bir daha kurtarılamayacak şekilde dijital komutla silinir ve bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyaları yok edilir. Bu şekilde silinen verilere tekrar ulaşılamaz.
7.4 SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ 
7.4.1. Saklama Süreleri 
VERİ SAHİBİVERİ KATEGORİSİVERİ SAKLAMA SÜRESİ
Çalışan
İşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri ile sağlık raporu bilgileri  
İş akdinin hitamından itibaren 10(on) yıl süre ile muhafaza edilir. Sağlık raporu bilgileri mevzuat gereği iş akdinin hitamından itibaren 15 yıl muhafaza edilir. 
Çalışan Yakınları 
Acil durum halinde iletişime geçilebilecek ve çalışanın bakmakla yükümlü olduğu çalışan yakını ad-soyad ve iletişim bilgileri  
İlgili çalışanın işten ayrılmasından itibaren 6 ay süre ile muhafaza edilir. 
Çalısanİşe alım evrakları ile Sosyal Güvenlik Kurumuna gerçekleştirilen; hizmet süresine ve ücrete dair bildirimlere esas özlük verileri ile sağlık raporu bilgileri  
İş akdinin hitamından itibaren 10(on) yıl süre ile muhafaza edilir. Sağlık raporu bilgileri mevzuat gereği iş akdinin hitamından itibaren 15 yıl muhafaza edilir. 
 Çalışan Adayı
Çalışan Adayına ait özgeçmiş ve işe başvuru formunda yer alan bilgiler 
Sürecin sona ermesinden itibaren 6 ay süre ile muhafaza edilir.  
Müşteri ve Ziyaretçi 
Kamera görüntüleri, 
Kayıt tarihinden itibaren 6 ay süre ile muhafaza edilir.  
Çalışanlar ve Hissedarlar 
Log kayıtları 
Mevzuat gereği 2 yıl süre ile muhafaza edilir.  
Hissedarlar  
Kimlik bilgileri, iletişim ve adres bilgileri, banka hesap bilgileri ve imza sirküleri  
Şirket ile ilişkinin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilir.
Çalışanlar/Hissedarlar/ Müşteriler/tedarikçiler
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, talep ve şikâyet bilgileri 
Hukuki sürecin sona ermesinden itibaren 10 yıl süre ile muhafaza edilir. 
Mal ve Hizmet tedariki                 Sağlayan Gerçek Kişiler
Kimlik bilgileri, iletişim ve adres bilgileri, banka   hesap bilgileri ve imza beyannameleri,  
Mal ve hizmet alımına ilişkin sözleşmenin ifası veya işin kabulünden itibaren Türk Borçlar Kanunu 146. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu 82. Maddesi uyarınca 10 yıl süre ile muhafaza edilir.   
* Mevzuat uyarınca daha uzun bir süre düzenlenmiş olması ya da mevzuat uyarınca zamanaşımı, hak düşürücü süre, saklama süreleri vb. için daha uzun bir süre öngörülmüş olması halinde, mevzuat hükümlerindeki süreler azami saklama süresi olarak kabul edilir.

7.4.2. İmha Süreleri
Şirket; Kanun, ilgili mevzuat, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ve işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası uyarınca sorumlu olduğu kişisel verileri silme, yok etme veya
anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir.
İlgili kişi, Kanunun 13’üncü maddesine istinaden Şirket’ e başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep ettiğinde;
1. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; Şirket talebe konu kişisel verileri, talebi aldığı günden itibaren 30 (otuz) gün içinde gerekçesini açıklayarak uygun imha yöntemi
ile siler, yok eder veya anonim hale getirir. 
Şirket’ in talebi almış sayılması için ilgili kişinin talebini Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına uygun olarak yapmış olması gerekir. Şirket, her halde yapılan işlemle ilgili kişiye bilgi verir.
2. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep Şirket tarafından Kanunun 13’üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.  
7.5. PERİYODİK İMHA 
Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda; Şirket işleme şartları ortadan kalkmış olan kişisel verileri işbu Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek bir işlemle siler, yok eder veya anonim hale getirir. Periyodik imha süreçleri ilk kez 01.06.2020 tarihinde başlar ve her 6 (altı) ayda bir tekrar eder.  
7.6. İMHA İŞLEMİNİN HUKUKA UYGUNLUĞUNUN DENETİMİ 
Şirket gerek talep üzerine gerekse periyodik imha süreçlerinde re’ sen gerçekleştirdiği imha işlemlerini Kanuna, sair mevzuata, Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasına ve işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak yapar. 
8. GÜNCELLEME VE UYUM 
Şirket, Kanunda yapılan değişiklikler nedeniyle, Kurum kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikasında ya da işbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikasında yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar politikanın sonunda açıklanır. 


YUKARI