İlgili Kişi Başvuru Formu

FORMUN AMACI VE KAPSAMI 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesi uyarınca işbu Başvuru Formu, ilgili kişi olarak, MTE YAPI TİCARET A.Ş.’ ye (“MTE YAPI) başvurmanız ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmanız için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun olarak hazırlanmıştır. 


BAŞVURU YÖNTEMLERİ 
 İşbu başvuru formu, şirketimiz tarafından, Kanun’un uygulanmasına ilişkin taleplerinizin iletebilmesi ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızın korunabilmesi için belirlenen hak arama yöntemlerini sizlere etkin bir şekilde kullandırılabilmesi amacıyla tanzim edilmiştir. Buna göre; şirketimize Kanun’dan doğan haklarınızı kullanmak amacıyla yapmış olduğunuz başvurularınızı; Başvuru sahibinin şahsen başvurması ile, 
Noter kanalıyla,
 İşbu formun 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” veya “mobil imza” ile imzalanarak Şirketimizin kayıtlı elektronik posta adresine iletilmesi gerekmektedir.
Bu başvuru yöntemleri, başvuru yapan kişinin gerçek ve doğru kişi olup olmadığını tespit edebilmek amacıyla belirlenmiştir. Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenecek yöntemlere göre burada yer alan başvuru yöntemleri değişebilecektir. İlgili kişi adına üçüncü kişi tarafından başvuru yapılması halinde, üçüncü kişi işbu Form ile noterce tasdik edilmiş vekaletnameyi veya ilgili kişinin velisi veya vasisi olduğunu gösteren belgeleri başvurunun ekinde göndermesi gerekmektedir.


Aşağıda, yazılı başvuruların şirketimize ne şekilde ulaştırılacağı konusunda bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi
Başvurunun Yapılacağı Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevşik edici belge ile başvurması)
Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:18 Beşiktaş/İstanbul
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtası ile tebligat
Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:18 Beşiktaş/İstanbul
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

Güvenli Elektronik imza Kullanılarak

mteyapi@hs01.kep.tr
E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.

LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ: 

☐ Adresime gönderilmesini istiyorum. 
☐ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum. 
☐ Elden teslim almak istiyorum.

İlgili kişinin iletişim bilgilerinizi giriniz.

Ad :
Soyad :
T.C. Kimlik No :
Telefon No :
Adres :
E-Posta Adresi

Şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz: X işareti koyunuz ve altına açıklama yazınız.
ZiyaretçiÇalışanÇalışan Adayı /
Özgeçmiş Paylaşılması
Tarih………..
Potansiyel müşteriEski Çalışan    
Görevi             :  
Çalışılan Yıllar :
Tedarikçiİş ortağıStajyerMüşteriDiğer (Açıklama yazınız)
…………..…………Diğer seçeneğini seçmeniz durumunda Şirketimiz ile olan ilişkiniz bakımından ayrıntılı bilgi veriniz:

Şirket ile iletişimde olduğunuz departman: Özetle Konu:
……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………

KVKK’ nın 11. maddesi uyarınca talebinizi aşağıda belirtiniz.
Sıra
X işareti Koyunuz
1Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum

2Kişisel verilerim işleniyorsa, işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum.

3Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (ç)

4Kişisel verilerimin veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. 
Düzeltilmesini istediğiniz kişisel kişisel verinizi yandaki kutucuğa yazınız. Doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri, işbu forma
ek olarak gönderiniz ( kimlik fotokopisi (aslı gibidir onaylı ya da e devlet  imzalı) ikametgah(e devletten alınmış) vb.) 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.11/1 (d)5Kişisel verilerimin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini talep ediyorum.

6Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 4) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
Düzeltilmesini istediğiniz kişisel verinizi yandaki kutucuğa yazınız. Doğru ve tamamlayıcı bilgileri gösteren belgeleri ek olarak gönderiniz. (Kimlik fotokopisi (aslı gibidir onaylı ya da e-devlet e-imzalı), ikametgâh (e-devletten alınmış), vb.)

7Kişisel verilerimin KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum 
 (Talep No 5) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini talep ediyorum

8Şirketiniz tarafından işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 

9Kişisel verilerimin mevzuata aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Bu zararın tazminini talep ediyorum.

Mevzuat aykırılığa konu olan hususu yandaki kutucuğa yazınız ve destekleyici belgeleri ek olarak gönderiniz. (Mahkeme kararı, Kurul kararı, Maddi zararın tutarını gösteren belgeler, vb.)

 

             Başvurunuzu daha iyi sonuçlandırabilmek adına, yukarıda işaretlemiş olduğunuz talepleri detaylı olarak açıklamanızı rica ederiz:

         

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI 
Form kapsamında iletmekte olduğum taleplerime ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketinizin, söz konusu yanlış̧ bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmediğini kabul ediyorum. 
Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk tarafıma aittir.

Kişisel Veri Sahibinin 
Adı-Soyadı :
Tarih :                 
İmza :


YUKARI