Çalışan Aydınlatma Metni

MTE YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN TEMİNİ,  İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ÇALIŞAN AYDINLATMA METNİ

GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR
İş bu metin,  MTE YAPI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MTE YAPI olarak ifade edilecektir)'nin “veri sorumlusu” sıfatıyla,  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'nln 10 ncu maddesi kapsamında,  “aydınlatma yükümlülüğü” nün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER
Veri Sorumlusunun;
Unvanı                                                       : MTE YAPI TİCARET A.Ş.
Mersis Numarası                                      : 0623034962600012
[Metin Kutusu: Adresi Telefonu Fax e-posta adresi Kayıtlı Elektronik Posta (KEP)]  Konaklar Mah. Akasyalı Sok. No:18 Beşiktaş/İSTANBUL
0212 324 50 50
0212 324 51 77
eimza@mteyapi.com.tr
mteyapi@hs01.kep.tr

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

MTE YAPI tarafından işlenecek kişisel veriler aşağıda belirtilmiş olup kanunların gerekli kıldığı ve/veya ihtiyaç duyulduğu hallerde bu bilgilere yasal mevzuat kapsamında yenileri ilave edilebilir ve/veya değişiklik yapılabilir.

Veri işlemeye konu edilen kişisel veriler,  ilgili kişinin;

Kimlik bilgileri, pasaport bilgileri, iletişim bilgileri,  banka hesap bilgileri, bordro bilgileri, iş sağlığı ve güvenlik bilgileri, arabuluculuk başvuru formları, güncel personel raporu,  periyodik muayene formu,
İşe giriş-çıkış bilgileri,  mesai giriş-çıkış bilgileri izin formları,  özgeçmiş bilgileri,  çalıştığı bölüm, görev ve unvan bilgileri,  performans bilgileri, IP bilgileri,  sabıka kaydı,
Yazışmalar, ihtar bilgileri, uyarılar, savunma yazıları, disiplin tutanakları,
Aile bireyleri hakkında bilgileri, sağlık bilgileri, engellilik durumları,
Trafik cezaları,  haklarında görülen ve işyerine yansıyan hukuk/ceza dava ve icra takipleri bilgileri,
Kamera görüntü kayıtlarıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

MTE YAPI,  kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlemektedir. Bu amaçlar;

Başta İş Kanunu,  İş Sağlığı ve Güvenlik Kanunu,  Türk Ticaret Kanunu,  Türk Borçlar Kanunu,  Vergi Kanunu olmak üzere yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
Çalışma şartlarının iyileştirilmesi, iş kazaların tespitinin yapılması, puantajların hesaplanması, sendikal kesintilerin gerçekleştirilmesi ve sendikal hakların sağlanması,  kıdem, ihbar gibi işçilik alacakların hesaplanması, BES kesintilerinin yapılması, personel istihdam teşviklerinden faydalanması, izin ve devamsızlık süreçlerinin yürütülmesi,
Çalışanların performanslarının ve verimliliğin arttırılması,  internet erişiminin sağlanması, tanımlı cihazların takibinin yapılması,
Uyuşmazlıkların çözümünün sağlanması, işe uygunluğunun denetlenmesi,
Şirket içi mal ve can güvenliğin sağlanması, acil durumlarda müdahale yapılabilmesi,  verimliliğin arttırılmasıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI VE AKTARMA AMACI

MTE YAPI,  veri işleme amaçları doğrultusunda elde etmiş olduğu kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere KVKK ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi,  kurum ve/veya kuruluşlara,  bunlarla sınırlı olmamak üzere İş- Kur, OSGB,  Sosyal Güvenlik Kurumu,  özel sigorta şirketleri,  kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine,  MTE YAPI' un yurtiçi iştiraklerine,  işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara,  danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alınan firmalara,  yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 4. madde kapsamındaki amaçları gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara,  ilgili kişinin KVKK kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla,  kişisel verileri aktarabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLME YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler,  KVKK' nın 5.ve 6.maddelerine dayanılarak yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda doğrudan veri sahibinin kendisinden elden ve/veya elektronik postası ile başvuru formu ile kamera kayıt sistemleri ile çözüm ortağı kurum ve kuruluşlar ile bunlarla sınırlı olmamak üzere edinilen verinin edinme amacına göre dolaylı yollardan da temin edilebilmektedir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

İlgili kişiler veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerle ilgili düzeltme,  silinme veya yok edilmeye ilişkin değişiklilerin,  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
YUKARI